REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
https://www.lasertrade.pl

§ 1. WPROWADZENIE

 1. Regulamin serwisu internetowego https://www.lasertrade.pl określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, tj. KOZIOL GRUPA sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, NIP: 8982252060.
 2. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia przez Pośrednika usług pośrednictwa na rzecz Klienta lub Wykonawcy, które polegają w szczególności na umożliwieniu Klientowi przesłania za pośrednictwem Serwisu zlecenia, a także polegają na poszukiwaniu przez Pośrednika Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zlecenia.
 3. Kontakt możliwy jest z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@lasertrade.pl, numer telefonu: 600 779 203.
 4. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym dokumencie.

§ 2. DEFINICJA POJĘĆ

 1. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.
 2. Formularz ,,Dodaj zlecenie do wyceny’’ – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający Klientowi przesłanie do Pośrednika zlecenia za pośrednictwem Serwisu. Przesłanie przez Klienta zlecenia należy rozumieć jako zaproszenie do składania ofert przez Wykonawców.
 3. Formularz ,,Zostań Partnerem’’ – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający Wykonawcom osiągnięcia statusu Partnera Pośrednika.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca niewiążące zapytanie ofertowe w postaci przesłania zlecenia za pośrednictwem Serwisu.
 5. Partner – podmiot współpracujący z Pośrednikiem, który wyraża chęć w zakresie możliwego świadczenia usług na rzecz potencjalnego Klienta. Uzyskanie statusu Partnera jest bezpłatne i wymaga wypełnienia Formularza ,,Zostań Partnerem’’. Pośrednik każdorazowo podejmuje samodzielnie decyzję o podjęciu współpracy z takim podmiotem i nadaniu mu statusu Partnera.
 6. Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady funkcjonowania Serwisu, ustala prawa i obowiązki Użytkowników, Klientów, Wykonawców, a także prawa i obowiązki Usługodawcy.
 7. Serwis – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.
 8. Usługa lub Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności Usługi takie jak: Formularz kontaktowy, Formularz zlecenia, Formularz ,,Zostań Partnerem’’, Usługa pośrednictwa.
 1. Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta oraz Wykonawcy, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, dzięki której dochodzi do podjęcia kontaktu pomiędzy Klientem a Wykonawcą, którego celem jest zawarcie pomiędzy tymi podmiotami umowy na wykonanie zlecenia Klienta.
 2. Usługodawca/Pośrednik – KOZIOL GRUPA sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, NIP: 8982252060.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 4. Wykonawca – podmiot mogący świadczyć usługi na rzecz Klienta, z którym kontaktuje się Pośrednik, po przesłaniu niewiążącego zapytania ofertowego przez Klienta oraz w późniejszej fazie realizacji usługi. Wykonawcą może być Partner, bądź podmiot spoza grupy Partnerów Pośrednika.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania z Usług Serwisu, w tym korzystania z Usługi pośrednictwa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie odpłatności korzystania z Usług Serwisu przez Partnerów lub Wykonawców. W stosunku do Klienta Usługi zawsze będą nieodpłatne.
 4. Usługodawca będzie informować o zmianach w Serwisie. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie odpłatności, Partner lub Wykonawca o przedmiotowej zmianie zostanie poinformowany w formie mailowej. W takim przypadku Partner lub Wykonawca będzie mógł wedle własnego uznania:
  1. korzystać nieodpłatnie z Serwisu w ograniczonej wersji – korzystanie z nieodpłatnej, ograniczonej wersji Serwisu nie wymaga podjęcia jakichkolwiek czynności przez Partnera lub Wykonawcę. W żadnym wypadku Usługodawca nie może narzucić wersji odpłatnej Serwisu bez uprzedniego podpisania w tym zakresie umowy z Użytkownikiem;
  2. korzystać z wersji płatnej Serwisu, która będzie wersją odpłatną – w takim wypadku Partnerowi lub Wykonawcy zostanie przedstawiona treść umowy na korzystanie z wersji odpłatnej Serwisu. Umowa zostanie przesłana na wskazany przez Partnera lub Wykonawcę adres mailowy. Korzystanie z wersji odpłatnej nastąpi dopiero po podpisaniu przesłanej przez Usługodawcę umowy. W żadnym wypadku Usługodawca nie pobierze opłaty od Użytkownika bez uprzedniego podpisania umowy.

§ 4. ZAKRES USŁUG POŚREDNICTWA

 1. Usługa pośrednictwa polega na nawiązaniu kontaktu pomiędzy Klientem a Wykonawcą, dzięki działaniom Pośrednika. Pośrednik uczestniczy wyłącznie w obiegu informacji pomiędzy Klientem a Wykonawcą.
 2. Klient na skutek wypełnienia obowiązkowych pól Formularza zlecenia, przesyła do Pośrednika niewiążące zapytanie ofertowe. Pośrednik w żadnym wypadku nie jest związany przesłanym zapytaniem ofertowym, nie jest zobowiązany do realizacji zlecenia, nie jest również zobowiązany do przesłania zapytania Wykonawcy i zorganizowania kontaktu pomiędzy tymi podmiotami. Każdorazowo zakres działań Pośrednika uzależniony jest w szczególności od charakteru zlecenia przesłanego przez Klienta, charakteru działalności potencjalnych Wykonawców, którzy mogliby wykonać zlecenia.
 3. Pośrednik nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe Klienta. Pośrednik podejmie jednak wszelkie możliwe w jego zakresie działania, celem nawiązania kontaktu z Wykonawcą, którego działalność pozwalałaby na realizację zlecenia Klienta.
 1. W przypadku braku potencjalnych Wykonawców, których działalność byłaby właściwa do wykonania zlecenia lub którzy byliby zainteresowani jego wykonaniem, Pośrednik udzieli odpowiedzi Klientowi o braku możliwości nawiązania kontaktu z Wykonawcą i w tym zakresie Pośrednik nie ponosi za powyższe żadnej odpowiedzialności.
 2. W przypadku znalezienia przez Pośrednika potencjalnego Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem zlecenia Klienta, Pośrednik przekazuje dodane zlecenie do wyceny Wykonawcy, który może podjąć bezpośredni kontakt z Klientem, wedle preferowanej formy wskazanej przez Klienta w zapytaniu ofertowym. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu ze strony Wykonawcy. Pośrednik nie podejmuje bezpośredniego kontaktu z Klientem na etapie ustalania warunków i zawierania umowy pomiędzy nim a Wykonawcą. Pośrednik może jednak skontaktować się z Klientem celem ustalenia, jak przebiegał proces ustalania warunków umowy z Wykonawcą, czy doszło do jej zawarcia i czy Klient jest zadowolony z Usług świadczonych przez pośrednika.
 3. Klient wyraża zgodę na przekazanie przez Pośrednika jego danych Wykonawcy wskazanych w Formularzu zlecenia. Klient wyraża zgodę na podjęcie z nim kontaktu telefonicznego lub mailowego przez Wykonawcę lub uprawnioną przez niego osobę.
 4. Pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności zarówno za przebieg etapu sprzed zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem, a także odpowiedzialności za realizację postanowień podpisanej pomiędzy powyższymi podmiotami umowy. Pośrednik nie jest stroną umowy, jego rola ogranicza się tylko i wyłącznie do nawiązania kontaktu pomiędzy Klientem a Wykonawcą. W związku z tym Pośrednik nie jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia, w tym w szczególności za jego jakość, dokonanie płatności, terminy realizacji, nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 5. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane oraz przekazywane przez Klientów, Partnerów lub Wykonawców, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta w zapytaniu ofertowym oraz informacji zamieszczanych w Serwisie przez Partnerów.

§ 5. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI

 1. Wykonawca może nawiązać stałą współpracę z Pośrednikiem na skutek uzyskania statusu Partnera.
 2. Celem uzyskania statusu Partnera należy bezpłatnie wypełnić obowiązkowe pola Formularza ,,Zostań Partnerem’’. Pośrednik każdorazowo podejmuje samodzielnie decyzję o podjęciu współpracy z takim podmiotem i nadaniu mu statusu Partnera.
 3. Pośrednik poinformuje Wykonawcę o nadaniu mu bądź braku nadania statusu Partnera poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres mailowy wskazany w Formularzu ,,Zostań Partnerem’’. Pośrednik przed podjęciem decyzji, co do nadania statusu Partnera, może przesłać do Wykonawcy dodatkowe pytania dotyczące w szczególności prowadzonej przez niego działalności.
 4. Nadanie statutu Partnera wiąże się z zamieszczeniem jego danych w Serwisie w zakładce ,,PARTNERZY’’, na co Partner wyraża zgodę, w tym na zamieszczenie jego logo oraz wykorzystanie przekazanych przez niego materiałów w postaci zdjęć i filmów z wykonanych prac, do promocji Serwisu w szczególności za pośrednictwem Facebooka, Instagrama, YouTube oraz e-mailingu. Zgoda Partnera zostaje udzielona nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Dane dotyczące Partnera zamieszczone w Serwisie zostaną ustalone wspólnie przez Partnera oraz Pośrednika, jednakże każdorazowo treści zamieszczane w Serwisie wymagają ostatecznej akceptacji Partnera.
 1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów Partnera zamieszczonych w Serwisie w szczególności w przypadku, gdy materiały te naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zapytania ofertowe Klientów przesyłane będą przez Pośrednika do Partnerów w oparciu o informacje podane przez Partnera w Formularzu ,,Zostań Partnerem’’, a także na podstawie informacji dotyczących charakteru działalności Partnera, uzyskanych w ramach dalszej korespondencji.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKA

 1. Klient zobowiązuje się do posługiwania prawdziwymi tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i czytanie zasobów umieszczonym w nim, z wyłączeniem treści, do których dostęp Usługodawca ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów, poprzez powstrzymanie się od wysyłania treści naruszających dobra osobiste, treści wulgarnych, dyskryminujących oraz takich, które według Usługodawcę zostaną uznane za niewłaściwe.
 4. Zabrania się wysyłania treści typu spam, w tym przesyłania treści reklamowych, ukrytych reklam o charakterze sprzecznym z ideą Serwisu.

§7. PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostępu oraz sposobu funkcjonowania Serwisu w każdym czasie. Usługodawca o istotnych zmianach będzie informował w Serwisie oraz za pośrednictwem e-maila.
 3. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu i Usług, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji – cookies – pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielność ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie etc.), w tym zbierać dane na temat adresu IP.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerwalny.

§8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.

§ 9. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującą szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Klienta do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Klienci powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@lasertrade.pl
 2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.
 4. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 6. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/.
 7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 lipca 2020r.