Regulamin - LaserTrade

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

https://www.lasertrade.pl

§ 1. Wprowadzenie

 1. Regulamin serwisu internetowego https://www.lasertrade.pl określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, tj. KOZIOL GRUPA sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, NIP: 8982252060.
 2. Kontakt możliwy jest z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@lasertrade.pl, numer telefonu: 600 779 203.
 3. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym dokumencie.

§ 2. Definicja pojęć

 1. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Serwisie w zakładce ,,Kontakt’’, umożliwiający Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca po dokonaniu prawidłowej rejestracji z Usług Serwisu, w tym w szczególności takich Usług jak: dodanie Zapytania ofertowego, uczestnictwo w Dyskusji dotyczącej dodanego Zapytania ofertowego, przeglądanie oraz sortowanie otrzymanych od Wykonawców Ofert, a także zaakceptowanie danej Oferty. Klientem może być również zarejestrowany Wykonawca, który założy konto Klienta poprzez wypełnienie zamieszczonego w Serwisie formularza rejestracji Klienta, znajdującego się w zakładce ,,Wycena on-line’’.
 3. Oferta – stanowi odpowiedź Wykonawcy na Zapytanie ofertowe Klienta. Oferta zawiera szczegóły dotyczące realizacji przez Wykonawcę zlecenia na rzecz Klienta.
 4. Panel Dyskusja – usługa dostępna w Serwisie w Panelu Wykonawcy oraz Panelu Klienta, która umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy Wykonawcą a Klientem w ramach danego Zapytania ofertowego, wymianę dalszych informacji w tym zakresie oraz dodawanie plików. W stosunku do każdego Zapytania ofertowego tworzona jest oddzielna Dyskusja i konkretna Dyskusja może być prowadzona w stosunku do danego Zapytania ofertowego.
 5. Panel Klienta – przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień po dokonaniu przez niego prawidłowej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji Klienta znajdującego się w zakładce ,,Wycena on-line’’. Panel Klienta umożliwia w szczególności: dodanie Zapytania ofertowego, uczestnictwo w Dyskusji dotyczącej dodanego Zapytania ofertowego, przeglądanie oraz sortowanie otrzymanych od Wykonawców Ofert, zaakceptowanie danej Oferty, przechowywanie otrzymanych Ofert, przechowywanie zleceń będących w realizacji oraz zleceń zrealizowanych. Dostęp do Panelu Klienta możliwy jest po zalogowaniu się poprzez wpisanie właściwego loginu i hasła.
 6. Panel Wykonawcy – przypisany do Wykonawcy zbiór zasobów i uprawnień po dokonaniu przez niego prawidłowej rejestracji poprzez wypełnienie formularza ,,Załóż Konto Wykonawcy’’. Panel Wykonawcy umożliwia w szczególności: zamieszczenie Prezentacji Wykonawcy, przeglądanie oraz sortowanie zamieszczonych przez Klientów Zapytań ofertowych, uczestnictwo w Dyskusji dotyczącej dodanego Zapytania ofertowego, złożenie Oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Klienta, przechowywanie Ofert złożonych i odrzuconych. Dostęp do Panelu Wykonawcy możliwy jest po zalogowaniu się poprzez wpisanie właściwego loginu i hasła.
 7. Prezentacja Wykonawcy – zbiór informacji zamieszczonych w Panelu Wykonawcy, które umożliwiają zaprezentowanie się Wykonawcy oraz prowadzonej przez niego działalności. Prezentacja Wykonawcy dostępna jest tylko dla Klientów, wobec których w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Wykonawca złoży Ofertę.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady funkcjonowania Serwisu, ustala prawa i obowiązki Użytkowników, Klientów, Wykonawców, a także prawa i obowiązki Usługodawcy.
 9. Serwis – oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem https://www.lasertrade.pl, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług.  
 10. Usługa lub Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności Usługi takie jak: Formularz kontaktowy, Formularz Zapytania ofertowego, Formularz złożenia Oferty przez Wykonawcę, prowadzenie Dyskusji dotyczącej danego Zapytania ofertowego.
 11. Usługodawca – KOZIOL GRUPA sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, NIP: 8982252060.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług w ramach Serwisu, które nie wymagają rejestracji poprzez utworzenie Panelu Klienta lub Wykonawcy. Przez Użytkownika rozumie się również zarejestrowanego Wykonawcę lub Klienta.
 13. Wykonawca – 
  1. osoba fizyczna zarejestrowana w Polsce oraz prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski przez co najmniej 12 miesięcy w zakresie przynajmniej jednej z usług, które mogą być świadczone przez Wykonawcę zgodnie z danymi wskazanymi w Serwisie w zakładce ,,Usługi’’;
  2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana w sposób zgodny z prawem w Polsce oraz prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski przez co najmniej 12 miesięcy w zakresie przynajmniej jednej z usług, które mogą być świadczone przez Wykonawcę zgodnie z danymi wskazanymi w Serwisie w zakładce ,,Usługi’’;

  – korzystająca po dokonaniu prawidłowej rejestracji z Usług Serwisu, w tym w szczególności takich Usług jak: przeglądanie oraz sortowanie zamieszczonych przez Klientów Zapytań ofertowych, uczestnictwo w Dyskusji dotyczącej dodanego Zapytania ofertowego, złożenie Oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Klienta. Wykonawcą nie może zostać firma, która posiada negatywne opinie dotyczące świadczonych przez nią usług zamieszczone w Internecie. Wykonawcą może zostać wyłącznie firma, której co najmniej jedno PKD pokrywać się będzie z usługami świadczonymi w ramach Serwisu.

 14. Zapytanie ofertowe – usługa dostępna w Serwisie stanowiąca interaktywny formularz dostępny w Panelu Klienta, który umożliwia dodanie zapytania dotyczącego realizacji danej usługi przez potencjalnych Wykonawców. Przesłanie przez Klienta Zapytania ofertowego należy rozumieć jako zaproszenie do składania ofert przez Wykonawców, co może doprowadzić do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą.

§ 3.  Rejestracja Klienta oraz Wykonawcy

 1. Korzystanie w pełnym zakresie z Usług dostępnych w Serwisie wymaga rejestracji i utworzenia Panelu Klienta lub Panelu Wykonawcy.
 2. Rejestracja i utworzenie Panelu Klienta lub Wykonawcy możliwa jest poprzez prawidłowe wypełnienie pól formularzy dostępnych w Serwisie. W przypadku Klienta lub Wykonawcy działającego jako osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, przez prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza rozumie się wypełnienie go przez podmiot do tego uprawniony i należycie umocowany.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta lub Wykonawcę pół formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość mailowa z prośbą o potwierdzenie wskazanego adresu e-mail.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo zweryfikowania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przez Klienta lub Wykonawcę. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości oraz prawdziwości przedstawionych danych, Usługodawca może żądać ich udokumentowania przez Klienta lub Wykonawcę. W przypadku braku spełnienia powyższego żądania, Usługodawca może odmówić rejestracji Klienta lub Wykonawcy.
 5. W przypadku prawidłowego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta lub Wykonawcę formularza rejestracyjnego, Usługodawca prześle na wskazany adres e-mail informację o aktywacji Panelu Klienta lub Wykonawcy.
 6. Zweryfikowany przez Usługodawcę Klient lub Wykonawca może rozpocząć korzystanie z Usług poprzez zalogowanie się w Serwisie, tj. podanie loginu i hasła.
 7. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu, w przypadku jakichkolwiek zmian danych wskazanych przy rejestracji, Klient lub Wykonawca zobowiązani są do ich niezwłocznego zaktualizowania przez wysłanie w tym zakresie prośby do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@lasertrade.pl. Klient lub Wykonawca mogą dokonać samodzielnej zmiany jedynie w zakresie adresu e-mail lub hasła.
 8. W razie braku aktualizacji danych pomimo powstania takiego obowiązku, Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia Panelu Wykonawcy lub Klienta. 
 9. Klient lub Wykonawca mogą w każdym momencie usunąć konto (Panel Wykonawcy, Panel Klienta).

§ 4.  Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie w pełnym zakresie z Usług dostępnych w Serwisie wymaga rejestracji i utworzenia Panelu Klienta lub Panelu Wykonawcy.
 2. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 3, przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie oraz utworzenie Panelu Klienta lub Wykonawcy jest nieodpłatne. 
 3. Przeglądanie przez Wykonawcę zapytań ofertowych zamieszczony przez Klienta oraz korzystanie z systemu CRM jest odpłatne. Wykonawca zobowiązany jest w tym zakresie do wykupienia dostępu poprzez wybranie w swoim Panelu Wykonawcy opcji ,,Wykup dostęp’’.
 4. Po kliknięciu w opcję ,,Wykup dostęp’’ Wykonawcy zostaną przedstawione dostępne pakiety w Serwisie, dostępne rabaty oraz usługi, które Wykonawca może świadczyć na rzecz Klienta. W ramach wybranej usługi Wykonawca otrzymywać będzie Zapytania ofertowe Klientów, w związku z czym Wykonawca może wybrać tylko te usługi, które jest w stanie realnie i zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością świadczyć na rzecz Klienta. Wykonawca zobowiązany jest do wyboru wyłącznie tych usług, w których się specjalizuje i które będzie mógł świadczyć na rzecz Klientów. W przypadku wybrania usługi, co do której Wykonawca nie ma doświadczenia, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu wobec Usługodawcy, a nadto Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego usunięcia Panelu Wykonawcy – w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia względem Usługodawcy, w szczególności roszczenia o zwrot uiszczonej kwoty za wykupiony pakiet.
 5. Szczegółowy cennik pakietów oraz usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Po wybraniu przez Wykonawcę pakietu, Usługodawca przesyła na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy fakturę pro-forma do zapłaty. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty z góry za wybrany pakiet i cały okres jego trwania. Faktura pro-forma dostępna jest w Panelu Wykonawcy w zakładce Ustawienia – faktury. 
 7. Wykonawca wykupuje pakiet na czas określony. Po upływie okresu trwania pakietu nie ulega on automatycznemu przedłużeniu.
 8. Wykonawcy nie przysługuje prawo wypowiedzenia czy rezygnacji z wykupionego pakietu. W przypadku zaprzestania korzystania przez Wykonawcę z wykupionego pakietu, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu ceny za pakiet. 
 9. Po dokonaniu przez Wykonawcę płatności, przez co rozumie się jej zaksięgowanie na rachunku bankowym Usługodawcy wskazanym na fakturze pro-forma, Usługodawca przyznaje Wykonawcy dostęp do systemu CRM oraz do wybranej kategorii usług na czas zgodny ze złożonym przez Wykonawcę zamówieniem.
 10. Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca wystawi Wykonawcy fakturę VAT, która będzie dostępna w Panelu Wykonawcy.
 11. Dane Klienta nie są udostępniane pozostałym Klientom korzystającym z Serwisu. Dane Wykonawcy nie są udostępniane pozostałym Wykonawcom korzystającym z Serwisu.
 12. Złożenie przez Klienta Zapytania ofertowego jest równoznaczne z udostępnieniem części jego danych wobec Wykonawców, którzy zgodnie z wybranym pakietem mogą świadczyć usługi zgodne z Zapytaniem ofertowym. Pełne dane Klienta udostępniane są wyłącznie Wykonawcy, u którego Klient złoży zamówienie.

§ 5. Prezentacja Wykonawcy 

 1. W swoim panelu w zakładce ustawienia Wykonawca samodzielnie uzupełnia prezentację swojej firmy, tj. Prezentację Wykonawcy.
 2. Prezentacja Wykonawcy może zawierać: logo, 6 zdjęć, opis firmy, zakres świadczonych przez Wykonawcę usług, adres www.
 3. Prezentacja Wykonawcy nie może zawierać haseł zachęcających Klienta do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą. W przypadku wykorzystania tego typu haseł, Usługodawca wezwie Wykonawcę w formie wiadomości mailowej do usunięcia tychże haseł. W razie braku podjęcia działań przez Wykonawcę w tym zakresie, Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do usunięcia niedozwolonych haseł bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu roszczeń. 
 4. Prezentacja Wykonawcy będzie wyświetlana Klientowi przy każdorazowym złożeniu przez Wykonawcę oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Klienta.

§ 6. Zapytanie ofertowe 

 1. Po zalogowaniu się do swojego panelu, Klient może dodać Zapytanie ofertowe poprzez wybranie opcji ,,Dodaj nowe zapytanie’’.
 2. Zapytanie ofertowe zostanie dodane przez Klienta po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza. Szczegółowy zakres usługi i jej charakter, a także wszelkie informacji dodatkowe, które w ocenie Klienta są istotne, Klient opisuje w Treści zapytania.
 3. Dodane przez Klienta Zapytanie ofertowe nie ma charakteru wiążącego, co oznacza, że jeżeli złożone przez Wykonawców Oferty nie będą satysfakcjonujące dla Klienta, nie będzie on zobowiązany do ich przyjęcia, czy przyjęcia jednej z nich.
 4. W stosunku do każdego Zapytania ofertowego, Klient może otrzymać tylko jedną Ofertę od tego samego Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli Klient chce otrzymać Oferty wariantowe, np. Oferta na 100 szt. oraz Oferta na 200 szt., Klient powinien dodać dwa odrębne Zapytania ofertowe.
 5. Do każdego Zapytania ofertowego Klient może załączyć pliki w maksymalnej ilości 10 szt. oraz w rozmiarze nie większym niż 2 Mb. Pliki można załączyć w następującym formacie: pdf, jpg, dwg, dxf. Jeżeli Zapytanie ofertowe wymaga dodania większej ilości plików, Klient może zamieścić je w panelu Dyskusja.
 6. Klient oświadcza, że treści zamieszczone w Zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności załączone pliki, również te w panelu Dyskusja, nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w Zapytaniu ofertowym. W razie skierowania do Usługodawcy roszczeń z tytułu nieprawidłowości i nieprawdziwości treści Zapytania ofertowego, Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkiej szkody poniesionej przez Usługodawcę z tego tytułu.
 7. Wykonawca nie może udostępniać zamieszczonych przez Klienta plików osobom trzecim w celu niezwiązanym z realizacją zamówienia.
 8. Zapytanie ofertowe może zostać zamieszczone przez Klienta w następujących okresach czasu: 7 dni, 14 dni bądź 30 dni. Klient zobowiązany jest do wyboru jednego z zaproponowanych okresów czasu, przez który Zapytanie ofertowe będzie ważne. Po upływie ważności Zapytania ofertowego, Klient nadal będzie mógł dokonać wyboru jednej ze Zgłoszonych przez Wykonawców ofert i w tym zakresie będzie mógł zawrzeć z nim umowę.
 9. Wybranie Oferty jednego z Wykonawców, przed upływem ważności Zapytania ofertowego, prowadzi do automatycznego usunięcia Zapytania ofertowego z Panelu Klienta, co oznacza, że nie będzie ono publikowane dla innych Wykonawców. Zapytanie ofertowe będzie wówczas widoczne w Panelu Klienta, natomiast z Panelu Wykonawcy zostanie ono usunięte. 
 10. Z kalendarza Klient wybiera preferowany termin wykonania usługi.
 11. Przed opublikowaniem Zapytania ofertowego w Panelu Klienta, dane w nim zamieszczone weryfikowane są przez Usługodawcę, w szczególności pod względem zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługodawca może odmówić udostępnienia Zapytania ofertowego, w szczególności, gdy jest ono niezgodne z postanowienia niniejszego Regulaminu lub dotyczy zakresu usług, które nie są realizowane w ramach Serwisu przez Wykonawców.
 12. Status Zapytania ofertowego Klient może sprawdzić w Panelu Klienta, klikając w zakładkę ,,Zlecenia otwarte’’. Zlecenie o statusie „Opublikowane – TAK’’ przeszło weryfikację Usługodawcy oraz jest wyświetlane dla Wykonawców. Zlecenie o statusie „Opublikowane – NIE” jest w trakcie weryfikacji prowadzonej przez Usługodawcę, co oznacza, że nie jest ono dostępne do wglądu Wykonawców. 
 13. Usługodawca prowadzi weryfikację Zapytań ofertowych na bieżąco, jednakże czas potrzebny do opublikowania Zapytania ofertowego do wglądu Wykonawców jest uzależniony od kolejki dodanych Zapytań ofertowych. W każdym przypadku jednak, okres trwania weryfikacji Zapytania ofertowego, a tym samym zmiany statusu zlecenia na ,,Opublikowane – TAK’’ mieścić się będzie w przedziale czasowym od 10 min do 8 godzin. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zlecenia były dostępne dla Wykonawców w możliwie najszybszym terminie. 
 14. Po pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę, status zlecenia ulega zmianie oraz zleceniu zostaje nadany numer. Od tego momentu Klient może w swoim panelu przeglądać złożone Oferty przez Wykonawców oraz może korzystać z panelu Dyskusji. Powiadomienia o nowych Ofertach oraz zapytaniach Wykonawców w panelu Dyskusji przesyłane są na adres mailowy Klienta.
 15. Usługodawcy przysługuje prawo do stałego zablokowania lub usunięcia Panelu Klienta, w przypadku, gdy Klient korzysta z Usług Serwisu w celu monitorowania cen, nie realizując przy tym usług oferowanych przez Wykonawców.

§ 7. Panel Dyskusja 

 1. Panel Dyskusja służy do szybkiej wymiany informacji dotyczącej danego Zapytania ofertowego pomiędzy Wykonawcą a Klientem. Przede wszystkim w ramach Panelu Dyskusji Klient może zamieścić informacje lub pliki, których załączenie do Zapytania ofertowego nie było możliwe lub zostało pominięte.  Wykonawca natomiast w ramach Panelu Dyskusji może przede wszystkim poprosić o przesłanie dodatkowych informacji lub plików dotyczących Zapytania ofertowego.
 2. Treści oraz pliki zamieszczone w Panelu Dyskusji widoczne są dla jej wszystkich uczestników.
 3. Dane Wykonawców biorących udział w Dyskusji są ukryte.
 4. W Panelu Dyskusji zakazane jest przedstawianie przez Wykonawców oferty cenowej oraz publikowanie adresu e-mail Wykonawcy, a także zachęcanie Klientów do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą poza Serwisem. W razie naruszenia powyższego zakazu, Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego usunięcia Panelu Wykonawcy – w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia względem Usługodawcy, w szczególności roszczenia o zwrot uiszczonej kwoty za wykupiony pakiet.

§ 8. Składanie ofert 

 1. W Panelu Wykonawcy, w zakładce ,,Aktualne zlecenia’’, publikowane są Zapytania ofertowe złożone przez Klientów w zakresie usług objętych wykupionym przez Wykonawcę pakietem.
 2. Treść Zapytania ofertowego oraz załączone do niego pliki nie mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę poza Serwisem w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.
 3. Po zapoznaniu się przez Wykonawcę z Zapytaniem ofertowym, Wykonawca może:
 1. odrzucić Zapytanie ofertowe/Zlecenie;
 2. nawiązać Dyskusję z Klientem za pośrednictwem Panelu Dyskusja celem uzyskania dodatkowych informacji lub plików dotyczących Zapytania ofertowego;
 3. złożyć Ofertę.
 1. Celem złożenia Oferty, po wybraniu opcji ,,Złóż Ofertę’’, Wykonawca wypełnia obowiązkowe pola formularza. Złożona Oferta widoczna jest wyłącznie dla Klienta, który złożył Zapytanie ofertowe.
 2. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie wykonać całego zakresu Zapytania ofertowego, a może wykonać pewien zakres, składa Ofertę dotyczącą określonego zakresu, a w uwagach do Oferty informuje, jakiego zakresu ona dotyczy. 
 3. Składając Ofertę, Wykonawca oświadcza, że jest w stanie wykonać usługę we wskazanym przez siebie terminie i za cenę określoną, a także oświadcza, że jest świadomy tego, iż przedstawiona Oferta uprawnia Klienta do złożenia wiążącego Wykonawcę zamówienia.
 4. Jeżeli Klient w związku ze złożoną Ofertą skontaktuje się z Wykonawcą poza Serwisem, Wykonawca może zrealizować zlecenie na zasadach i warunkach ustalonych odrębnie z Klientem, jednakże Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcę celem rozliczenia Prowizji. W razie powzięcia przez Usługodawcę informacji o realizacji przez Wykonawcę zlecenia w powyżej opisany sposób, bez poinformowania o tym Usługodawcy oraz bez rozliczenia Prowizji, Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty Prowizji wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w płatności, a także przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego usunięcia Panelu Wykonawcy – w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia względem Usługodawcy, w szczególności roszczenia o zwrot uiszczonej kwoty za wykupiony pakiet.
 5. Zlecenia zrealizowane poza Serwisem nie podlegają wzajemnej ocenie.
 6. W przypadku realizacji zlecenia poza Serwisem w sposób określony w powyższym ust. 5, Klient pozostawia Zapytanie ofertowe bez wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian do czasu wygaśnięcia jego ważności.

§ 9. Przeglądanie ofert, składanie i potwierdzenie zamówienia 

 1. W Panelu Klienta, po przejściu do zakładki ,,Zlecenia otwarte’’, Klient może posortować złożone Oferty po: lokalizacji Wykonawcy, cenie za usługę, czasie realizacji.
 2. Złożone Oferty stanowią tajemnicę handlową Wykonawcy, co oznacza, że zabronionym jest ich udostępnianie przez Klientów osobom trzecim. W razie wyrządzenia z tego powodu szkody Wykonawcy, Usługodawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
 3. Akceptacja Oferty złożonej przez Wykonawcę następuje na skutek wyboru przycisku ,,Wybierz ofertę’’, a następnie uzupełnienia pola z wiadomością do Wykonawcy i złożenia zamówienia. W ramach składanego zamówienia Klient może załączyć pliki w formacie PDF do wglądu Wykonawcy.
 4. Wybór przez Klienta opcji ,,Złóż zamówienie’’ jest równoznaczne z akceptacją warunków przedstawionych w Ofercie oraz zawarciem umowy z Wykonawcą na realizację usługi. Oznacza to, że Klient po wyborze opcji ,,Złóż zamówienie’’ związany jest warunkami umowy ustalonymi z Wykonawcą, w tym w szczególności zobowiązany jest do zapłaty ustalonego wynagrodzenia, a także nie może wycofać się z realizacji zlecenia.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Wykonawca poinformuje Klienta w formie mailowej o otrzymanym zamówieniu oraz przystąpi do dalszych czynności celem jego realizacji.
 6. Wykonawca posiada dostęp do wszelkich zatwierdzonych przez Klientów Ofert w postaci złożonego zamówienia w swoim Panelu Wykonawcy w zakładce ,,Otrzymane zamówienia’’.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail celem potwierdzenia otrzymania zamówienia oraz ustalenia procesu jego realizacji. W przypadku braku kontaktu ze strony Wykonawcy w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, Klient może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o zamieszczenie negatywnej oceny w ramach Prezentacji Wykonawcy.
 8. Od chwili otrzymania zamówienia, wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia Wykonawca wykonuje poza Serwisem.

§ 10. Zamykanie zamówienia oraz system ocen

 1. Po zakończeniu procesu złożenia zamówienia przez Klienta, Wykonawca oraz Klient podlegają wzajemnej ocenie, którą każdy z nich wystawia w ramach swojego panelu.
 2. Wystawienie oceny przez Wykonawcę oraz Klienta wymagane jest celem zmiany statusu zamówienia ze statusu ,,W realizacji’’, na status ,,Zrealizowane’’.
 3. W ramach panelu możliwe jest wystawienie ocen w przedziale od 1 do 5, które oznaczają:
 1. ocena 1 – oznacza ocenę niedostateczną;
 2. ocena 2 – oznacza ocenę dopuszczalną;
 3. ocena 3 – oznacza ocenę dostateczną;
 4. ocena 4 – oznacza ocenę dobrą;
 5. ocena 5 – oznacza ocenę bardzo dobrą.

Poza oceną, Wykonawca oraz Klient mogą wystawić komentarz.

 1. Wystawione oceny zapisywane są w Panelu Klienta oraz Panelu Wykonawcy. Oceny Klienta wyświetlane są każdorazowo, gdy Klient publikuje Zapytanie ofertowe. Oceny Wykonawcy wyświetlane są każdorazowo, gdy Wykonawca składa Ofertę na wykonanie usługi.

§ 11. Prowizja

 1. Za każde zrealizowane przez Wykonawcę zamówienie za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca pobiera od Wykonawcy prowizję w kwocie 2% + VAT od wartości netto zamówienia, nie uwzględniając w tym kosztu transportu, który Wykonawca doliczył do złożonej Klientowi Oferty. 
 2. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 3, prowizja będzie rozliczana z Wykonawcą raz na kwartał na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT. Kwota prowizji ustalana będzie w oparciu o dane dotyczące złożonych zamówień zawarte w Panelu Klienta oraz Panelu Wykonawcy.
 3. W razie zablokowania lub usunięcia Panelu Wykonawcy z uwagi na zaistnienie jednego z przypadków określonych w niniejszym Regulaminie, dających podstawę do powzięcia takiego działania przez Usługodawcę, prowizja będzie rozliczana niezwłocznie, co oznacza, że Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do niezwłocznego wystawienia faktury VAT.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na doręczanie mu faktur VAT z tytułu prowizji w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 12. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności zarówno za przebieg etapu sprzed zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem, a także odpowiedzialności za realizację postanowień podpisanej pomiędzy powyższymi podmiotami umowy. Usługodawca nie jest stroną umowy, jego rola ogranicza się tylko i wyłącznie do udostępnienia Usług w ramach Serwisu. W związku z tym Usługodawca nie jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia, w tym w szczególności za jego jakość, dokonanie płatności, terminy realizacji, nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane oraz przekazywane przez Klientów lub Wykonawców, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta w Zapytaniu ofertowym oraz informacji zamieszczanych w Serwisie oraz w Ofercie przez Wykonawców.
 3. Spory powstałe w zakresie kwestii określonych w powyższym ust. 1 oraz ust. 2 rozstrzygane będą pomiędzy Wykonawcą a Klientem, bez udziału Usługodawcy.

§ 13. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do posługiwania prawdziwymi tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i czytanie zasobów umieszczonym w nim, z wyłączeniem treści, do których dostęp Usługodawca ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów, poprzez powstrzymanie się od wysyłania treści naruszających dobra osobiste, treści wulgarnych, dyskryminujących oraz takich, które według Usługodawcy zostaną uznane za niewłaściwe.
 4. Zabrania się wysyłania treści typu spam, w tym przesyłania treści reklamowych, ukrytych reklam o charakterze sprzecznym z ideą Serwisu.  

§14. Prawa i obowiązki Usługodawcy 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostępu oraz sposobu funkcjonowania Serwisu w każdym czasie. Usługodawca o istotnych zmianach będzie informował w Serwisie oraz za pośrednictwem e-maila.
 3. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu i Usług, w szczególności poprzez zbierania anonimowych informacji – cookies – pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielność ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie etc.), w tym zbierać dane na temat adresu IP.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerwalny.

§15. Prawa własności intelektualnej

 1. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 2, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy. 
 2. Usługodawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do plików zamieszczanych przez Klientów w ramach składanych Zapytań ofertowych, w związku z czym Usługodawca nie może ich wykorzystywać bez uzyskania odpowiedniej zgody od Klienta.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
 4. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.

§ 16. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadać przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5 lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującą szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Klienta do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie. 
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Klienci powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe. 

§ 17. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@lasertrade.pl
 2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.
 4. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

§18. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego. 
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 6. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę. 
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2021 r.